ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court
image

ศาลแพ่งมีนบุรี

ประวัติความเป็นมา

       ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง “เมืองมีนบุรี” โดยรวมท้องที่อำเภอคลองสามวา อำเภอแสนแสบ อำเภอเจียรดับ และอำเภอหนองจอก ต่อมาต้นปี พ.ศ. ๒๔๔๗ หม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ ข้าหลวงรักษาราชการเมืองมีนบุรี จัดตั้งศาลเมืองมีนบุรีขึ้นเพื่อพิจารณาคดีในเขตเมืองมีนบุรี ราษฎรผู้มีอรรคคดีจะได้ไม่ต้องเดินทางไปมาระหว่างพระนครและมีนบุรี ในการก่อสร้างใช้แรงงานนักโทษอันเป็นการประหยัดพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่ง

       ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้มีการจัดตั้งศาลแขวงมีนบุรีขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงสำหรับหัวเมือง พ.ศ. ๒๔๗๘ และในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ศาลแขวงมีนบุรีได้เปลี่ยนสถานะเป็นศาลจังหวัดตามพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงมีนบุรีเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๐ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่อำเภอมีนบุรี หนองจอก และลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ศาลจังหวัดมีนบุรีเปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๑ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรมตั้งงบประมาณเพื่อสร้างอาคารศาลจังหวัดมีนบุรีใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น แบบมาตรฐานเป็นศาล ๒ บัลลังก์ แต่การก่อสร้างจำเป็นต้องตัดชั้นล่างของอาคารออก เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในขณะนั้น คือนายแก้ว เขมจรัส

อาคารศาลจังหวัดมีนบุรี ( พ.ศ. ๒๔๙๕  - ๒๕๔๐ )

       อาคารศาลจังหวัดมีนบุรีหลังเดิมก่อสร้างมานาน มีสภาพคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน อีกทั้งปริมาณงานคดีที่เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงมีความจำเป็นต้องรื้ออาคารศาลจังหวัดมีนบุรีเดิม แล้วก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดมีนบุรีหลังใหม่ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้าง ๒๔๑,๘๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อให้อาคารศาลจังหวัดมีนบุรีหลังใหม่มีความสง่างาม สามารถใช้สอยได้ตามต้องการ ขณะก่อสร้างได้ย้ายศาลไปเปิดทำการชั่วคราว ณ ศูนย์การค้าจัสโก้มีนบุรี โดยใช้อาคาร ๕ คูหา มีบัลลังก์พิจารณาคดี ๑๓ บัลลังก์ เป็นระยะเวลาประมาณ ๔ ปี อาคารศาลจังหวัดมีนบุรีหลังใหม่เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคาร ๑๑ ชั้น มีจำนวนบัลลังก์พิจารณาคดี จำนวน ๖๐ บัลลังก์

อาคารศาลจังหวัดมีนบุรีชั่วคราว ณ ศูนย์การค้าจัสโก้มีนบุรี ( พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ )

           เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารศาลจังหวัดมีนบุรี

       ต่อมาศาลจังหวัดมีนบุรีได้ยุบเลิกและมีการจัดตั้งเป็นศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือเป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมอื่น

อาคารศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน )


       ศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรีมีเขตอำนาจในท้องที่ ๙ เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแร้ง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจรเข้บัว เขตสะพานสูง เขตสายไหมเฉพาะแขวงสายไหมและแขวงออเงิน และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง ที่มา: https://webportal.bangkok.go.th/minburi
หนังสืออ่านเพิ่มเติม “มีนบุรีท้องถิ่นของเรา” เล่ม ๑ มูลนิธิคนรักเมืองมีน, หน้า ๕๒-๕๓ เที่ยวพิพิธภัณฑ์มีนบุรี ใน E-Book, สำนักงานเขตมีนบุรี, หน้า ๗๙-๘๐ https://fliphtml5.com/nbgzu/mpvh