ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งมีนบุรี

คำสั่งศาลแพ่งมีนบุรี ที่๖๒/๒๕๖๔ เรื่องการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

image เอกสารแนบ